تجهیزات آلستون

حرفه ای برای آبجو و شراب و نوشیدنی
ویدیو

ویدیو

شرکت تجهیزات جینان آلستون

تجهیزات کارخانه شراب سازی از شرکت تجهیزات آلستون جینان

آبجوسازی 2500 لیتری

پروژه آبجوسازی آلستون

آبجوخانه ASTE-200L

مخزن تخمیر آبجو

تجهیزات میکرو آبجوسازی ASTE 1000L