تجهیزات آلستون

حرفه ای برای آبجو و شراب و نوشیدنی
کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

مفهوم کنترل کیفیت qc با کلمه یا متن بزرگ و افراد تیم با سبک مدرن تخت - تصویر برداری

بازرسی کیفیت محصول
شرکت ما کنترل کیفیت را در سراسر فرآیند تولید از مواد اولیه تا حمل و نقل تجهیزات انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که تمام محصولات می توانند دست نخورده به مشتریان تحویل داده شوند.

1. بازرسی مواد اولیه

کنترل کیفیت

2. بازرسی فرآیند تولید تجهیزات
تست پرداخت: زبری جوش 0.4-0.6um.زبری غیرفعال سازی ترشی 0.6-0.8um.

کنترل کیفیت 1
کنترل کیفیت 2

3. تشخیص فشار
فشار 3Bar است، فشار را برای 24 ساعت حفظ کنید تا از نشت فشار اطمینان حاصل کنید.